Vedtekter

§ 1 ORGANISASJON

Jælpekorpset (heretter kalt korpset), organisasjonsnummer 998 631 505 stiftet 1. september 1995, var opprinnelig et foreldrekorps til Rød skolekorps. Korpset er tilsluttet Fredrikstad Musikkråd.

§ 2 FORMÅL

Korpset skal drives etter non profitt og ha en sosial profil.
Korpset skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til det beste for sine medlemmer.
Korpset skal spre god korpsmusikk til et bredt publikum og gjennom sitt virke å være en positiv markedsfører for korpsbevegelsen i lokalmiljøet.

2.1 Utvikling og mål

Korpset skal fungere som en positiv sosial ramme for sine medlemmer og sitt publikum, samt ta vare på det gode miljøet og kameratskapet som eksisterer i korpset i dag.

Korpsets musikalske mål er å prestere på et så høyt musikalsk nivå som det er mulig ut i fra de forutsetninger som ligger til grunn, og som igjen avhenger av det enkelte medlems innsats.

§ 3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Korpset har følgende aldersbestemmelser: Nedre aldersgrense for medlemskap er 18 år.
Korpset kan ha passive medlemmer.
Korpsmedlemmene må overholde korpsets vedtekter.

3.2 Forutsetning for medlemskap

Alle medlemmer plikter å følge korpsets reglement og lovlige vedtak.

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Medlemmene skal i regelen selv skaffe instrumenter. Medlemmer av korpset som ikke har egne instrumenter, kan etter avtale, låne av Rød og Hurrød skolekorps hvis de har noe tilgjengelig. Instrumenter og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for den enkelte.

Medvirkning i andre musikkorps eller bruk av korpsets eiendeler og innleide instrumenter til andre musikkaktiviteter, må forhånds godkjennes av styret.

Medlemmer som har oppfylt sine økonomiske forpliktelser kan søke om støtte til reparasjon av instrument. Korpsets økonomi blir den styrende faktor i hvert tilfelle. Styret tar beslutning om økonomisk støtte på bakgrunn av dette.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

Musikkorpsåret skal følge kalenderåret.
Medlemmene er forpliktet til å betale halvårlig kontingent, til forfall hver 15. mars og 20. september.
Nye medlemmer betaler ikke kontingent i det halvåret de melder seg inn.
Medlemmer som har permisjon betaler ikke kontingent.

3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre.

3.5 Suspensjon og eksklusjon

For medlemmer som ikke innretter seg etter gjeldende vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets gode navn og rykte, kan korpsstyret iverksette disiplinære tiltak og/eller suspendere for et gitt tidsrom. Årsmøtet kan i grove tilfelle vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ikke ankes.

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

a) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. februar.
b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer krever det.
c) Innkallingen kunngjøres minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøte gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid, fram på årsmøtet.
e) Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøte deles ut til medlemmene på årsmøte.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: Alle betalende medlemmer.
Gyldige vedtak krever simpelt flertall.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

4.4 Dagsorden for årsmøte

Årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. 1Åpning og velkommen av leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 4. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 5. Årsberetning v/leder
 6. Regnskap v/kasserer
 7. Budsjettforslag v/kasserer
 8. Kontingent
 9. Innkomne forslag fra medlemmene
 10. Aktivitetsplan
 11. Valg av styre og komiteer (eget skriv fra valgkomiteen)
  a) Alle styrets medlemmer velges for to år.
  b) Leder, kasserer og noteforvalter/styremedlem er på valg i år med partall, nestleder og arrangementsansvarlig/styremedlem påfølgende år.
  c) 2 revisorer velges hvert år
  d) Valgkomite:2 stykker velges for ett år
  e) Tur- og festkomite:3 - 5 stykker velges for to år. Leder er styremedlem. Leder velges av de andre medlemmene i komiteen.
  f) Noteforvaltere: 3 stykker velges for to år. En av noteforvalterne er styremedlem. g) Musikkutvalg: 3 stykker velges for to år. Leder velges av de andre medlemmene i utvalget.
  h) Økonomiutvalget:3 stykker velges for to år. Leder velges av de andre medlemmene i utvalget.
  i) Uniformskomite:3 stykker velges for to år. Leder velges av de andre medlemmene i utvalget.

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder, kasserer, og 3 styremedlemmer. og 2 varamedlemmer. Minst et av varamedlemmene bør komme fra en av korpsets utvalg og komiteer.

Styret konstituerer seg som hovedregel ikke selv. Alle som velges inn i styret blir spurt av valgkomiteen om et bestemt verv i styret, og velges til dette på årsmøte. Styret kan dog konstituere seg selv i spesielle tilfeller.

Alle styremedlemmene bør være aktive i korpset.

Varamedlemmene skal møte ved behov, på styremøter, Det vil si at dersom noen av styrets ordinære medlemmer er fraværende, har varamedlemmene stemmerett.

Dersom et av styrets medlemmer ønsker å avslutte sitt verv innen den valgte perioden, tiltrer et av varamedlemmene styret som fullverdig medlem. Styret kan gjøre eventuelle forandringer i det da fungerende styre, og varamedlemmet tiltrer styret i det verv som styret bestemmer.

Musikalsk leder/dirigent tiltrer styret og har forslagsrett, men ikke stemmerett.

5.2 Fullmakter

Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

Leder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

Styret v/leder innkaller til styremøte når nestleder eller 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

Styrevedtak skal protokollføres og sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide regnskap og årsmelding for hver årsmøteperiode.
Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser.
Styret har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utgjør det daglige personalansvar.

§ 6 KOMITEER

6.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge frem revisorberetning for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4

§ 7 UENIGHETER OG TVISTER 

Uenigheter og tvister om vedtektenes forståelse forelegges årsmøte.

§ 8 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av korpset kan kun foretas av lovlig satt årsmøte. Korpset kan oppløses etter 2 påfølgende årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Årsmøtene må ha minst en måneds mellomrom.
Det siste årsmøtet bestemmer lovlig fordeling av korpsets midler og eiendom.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTSTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 01.01. 2015.